ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το Βοήθημα Σπουδών LETSHELP δίνεται από το δεύτερο ακαδημαικό έτος και η έγκριση του Βοηθήματος βασίζεται στις ακαδημαικές επιδόσεις  του φοιτητή. 

Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός LETSHELP δίνει έμφαση στην εκπαίδευση και στην ώθηση των νέων ανθρώπων, προς επίτευξη αυτών των ιδεών και αξιών, προσφέρει οικονομική υποστήριξη σε φοιτητές που βρίσκονται στο δεύτερο έτος φοίτησης τους σε πανεπιστήμια ή κολλέγια Κύπρου και Ελλάδος.

 

Ο Οργανισμός μας ετήσια παραχωρεί δώδεκα (12) σπουδαστικές χορηγίες ποσού Ευρώ 1.000 έκαστη σε φοιτητές.

 

Οι εννιά (9) σπουδαστικές χορηγίες χρηματοδοτούνται από την Δικηγορική Εταιρεία ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΙΤΤΑΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., ήτοι οι πέντε (5) σπουδαστικές χορηγίες προς μνήμη των γονέων του ιδρυτή του Οργανισμού, Κυριάκου και Παναγιώτας Πίττα, εκ των οποίων η μία (1) σπουδαστική χορηγία παραχωρείται σε σπουδαστή που έχει καταγωγή από τον Δήμο Λευκονοίκου, δυο (2) σπουδαστικές χορηγίες προς μνήμη του πατέρα της Προέδρου του Οργανισμού μας, Ανδρέα Παναγιώτου (Βρακά) και οι άλλες δυο (2) σπουδαστικές χορηγίες προς μνήμη του Νικόλαου Ορφανίδη και κ. Βαίδη εξ Ελλάδος που ήταν τα πρόσωπα που βοήθησαν και στήριξαν τον ιδρυτή του Οργανισμού μας για να μπορέσει να σπουδάσει τόσο στην Ελλάδα όσο και μετεγενέστερα στην Νέα Υόρκη.

 

Ο ιδιοκτήτης της ελεγκτικής εταιρείας SC AUDIT LTD, κ. Σάββας Σάββα παραχωρεί ετήσια τρεις (3) σπουδαστικές χορηγίες προς μνήμη του πατέρα του, Θεοχάρη Στυλιανού.

 

O Οργανισμός LETSHELP ανακοινώνει πως για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 οι χορηγίες θα δοθούν ως ακολούθως:

 

  • Έξι (6) θα δοθούν στο πανεπιστήμιο Κύπρου,
  • Πέντε (5) στο ΤΕΠΑΚ Λεμεσού,
  • Μια (1) στο Δήμο Λευκονοίκου.

 

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα αρμόδια τμήματα του πανεπιστημίου Κύπρου ή του ΤΕΠΑΚ και στην ιστοσελίδα του LETSHELP για περισσότερες πληροφορίες.

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δίδεται οικονομική βοήθεια σε φοιτητές που αδυνατούν λόγω των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων διαβίωσης τους να εκπληρώσουν τις σπουδές τους για απόκτηση πρώτου πανεπιστημιακού διπλώματος Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ

1.   Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2.   Ο αιτητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής σε πανεπιστημιακό ίδρυμα Κύπρου ή Ελλάδας εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων.

3.   Ο αιτητής πρέπει να βρίσκεται στο δεύτερο έτος φοίτησης του (εγγεγραμμένο τρίτο εξάμηνο).

4.   Η οικογενειακή μονάδα  δεν πρέπει να κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία πέρα από την ιδιόκτητή του κατοικία ή τουλάχιστον η περεταίρω ακίνητη ιδιοκτησία να μην υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ.

5.   Το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα των γονέων του αιτητή να μην ξεπερνά τα 2200.

6.   Προτεραιότητα θα δίνεται σε άτομα όπου ανήκουν σε μονογονεικές οικογένειες, ορφανά από πατέρα η μητέρα, είτε με προβλήματα ασθενείας εντός της οικογένειας.

7.   Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται σωστά και εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος 1η Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

8.   Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τα άτομα τα οποία έχουν περασμένο τουλάχιστον το 80% της εξεταστέας ύλης (προσκόμιση Αναλυτικής Βαθμολογίας του προηγούμενου έτους ως πιστοποίηση).

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα αρμόδια τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου ή του ΤΕΠΑΚ.

Εάν πρόκειται για σπουδαστική χορηγία την οποία θα διαθέσει κατευθείαν ο Οργανισμός μας, ο ενδιαφερόμενος/η μπορεί να προμηθευτεί την απαραίτητη αίτηση και από την ιστοσελίδα μας και να την συμπληρώσει  αποστέλλοντάς την ηλεκτρονικά ή  ταχυδρομικώς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του LETSHELP θα εξετάζει τις αιτήσεις αυτές και θα αποφασίζει για την έγκριση και το ύψος της χρηματικής βοήθειας με βάση τα κριτήρια και τα στοιχεία τα οποία θα έχει στην διάθεση της.

Μπορεί να ζητηθούν από τον Αιτητή να προσκομίσει περεταίρω αποδεικτικά στοιχεία σε προκαθορισμένη χρονική περίοδο.

Στην περίπτωση που θα παραλείψει ή θα αρνηθεί να τα προσκομίσει η αίτησή του θα απορρίπτεται.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Το LETSHELP θα τηρεί βάση δεδομένων με τα στοιχεία των ληπτών του βοηθήματος, την οποία και θα διαχειρίζεται με πάσα εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν ισχύ Νόμου Περί Προστασίας και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.