ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Η Βοήθεια LETSHELP για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες γίνεται σε συνεργασία με ειδικούς θεραπευτές - ψυχολόγους, καλύπτοντας κυρίως τα έξοδα των θεραπειών.

 Το ίδρυμα LETSHELP στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς, σύμφωνα με το καταστατικό του, θα παρέχει οικονομική βοήθεια για την πληρωμή ειδικών συνεδριών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, με αυτισμό ή και σε ιδρύματα τα οποία σχετίζονται και λειτουργούν για τον σκοπό αυτό.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.   Το βοήθημα αυτό δίνεται όταν οι θεραπείες αυτές γίνονται από αναγνωρισμένους ειδικούς στον τομέα αυτό (ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.λ.π).

2.   Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο το οποίο μπορούν να προμηθευτούν στην ιστοσελίδα του ιδρύματος.

Αιτήσεις που δεν θα είναι σωστά συμπληρωμένες και με τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα εξετάζονται.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ

1.   Μόνιμος κάτοικος επαρχίας Λεμεσού.

2.   Οικογένεια με μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα το οποίο δεν ξεπερνά τις 2000 ευρώ και  από τους δύο γονείς.

3.   Οικογένεια δυσμενούς κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει  μονογονιούς, διαζευγμένους γονείς ή γονέα πάσχοντα από σοβαρή ασθένεια είτε αποθανόντα.

4.   Το παιδί για το οποίο θα αιτούνται να έχει πιστοποιηθεί από ιατρό για την κατάστασή του.

5.   Να μην λαμβάνουν παρόμοια βοηθήματα από άλλα ιδρύματα (εξαιρείται το δημόσιο βοήθημα από κυβερνητικούς οργανισμούς).

6.   Αν ήδη παρακολουθείται από ειδικό να γίνεται αναφορά των ανάλογων εξόδων (πχ. έξοδα συνεδριών).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του LETSHELP θα εξετάζει τις αιτήσεις αυτές και θα αποφασίζει για την έγκριση και το ύψος της χρηματικής βοήθειας με βάση τα κριτήρια και τα στοιχεία τα οποία θα έχει στην διάθεσή της.

Μπορεί να ζητηθούν από τον αιτητή να προσκομίσει περεταίρω αποδεικτικά στοιχεία σε προκαθορισμένη χρονική περίοδο.

Στην περίπτωση που θα παραλείψει ή θα αρνηθεί να τα προσκομίσει η αίτηση του θα απορρίπτεται.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Το LETSHELP θα τηρεί βάση δεδομένων με τα στοιχεία των ληπτών του βοηθήματος, την οποία και θα διαχειρίζεται με πάσα εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν ισχύ Νόμου Περί Προστασίας και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.